Home

วารสารวิชาการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคาร (Journal of Building Energy & Environment : BEE) มีเลขมาตรฐานสากล ISSN : 2630-0796 เป็นวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงานออกแบบเชิงบูรณาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งในสาขาสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศไทย และนานาชาติ เพื่อเป็นพื้นที่ทางวิชาการและนำไปสู่การขยายขอบเขตความรู้ในวงกว้างที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในปัจจุบัน มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ วารสาร BEE มีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน มีการกำหนดเวลารับและเผยแพร่บทความด้วยระบบการจัดการแบบออนไลน์ เปิดรับบทความจากผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก วารสาร BEE เปิดรับบทความทางวิชาการมาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 และมีการตีพิมพ์เผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 6 ฉบับ

วารสาร BEE มีกระบวนการประเมินคุณภาพของบทความโดยต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers) ในสาขาและความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน ก่อนตีพิมพ์ บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนทั้งในและนอกประเทศ เนื้อหาสาระของบทความและแนวการเขียนต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่วารสารกำหนดไว้ บทความที่ผู้นิพนธ์ส่งมาต้องมีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐานของวารสารและมีระบบรายการอ้างอิงตามมาตรฐานแบบ APA Style 6th Edition

วารสาร BEE เปิดรับประเภทของบทความทางวิชาการ ได้แก่ บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่มีการนำเสนอหลักการและกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ มีที่มาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย ประยุกต์และเกิดประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการโดยไม่ขัดต่อจริยธรรมการวิจัย (Research Ethic) บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความที่เขียนตามหลักวิชาการ แสดงวรรณกรรม วิเคราะห์และบทสรุป เพื่อเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์แก่ผู้อ่าน และ บทความปริทัศน์ (Reviewed Article) เป็นบทความที่มีการสรุป วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากวรรณกรรม และผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยอื่นๆ เพื่อนำเสนอหรือโต้แย้งในประเด็นที่น่าสนใจนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ วารสาร BEE มีกำหนดการเผยแพร่วารสารแบบออนไลน์บนเว็บไซต์ 2 ฉบับต่อปี ได้แก่ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม


เปิดรับบทความ : เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2565)
Call for Paper : BEE Journal Vol.5 No.1 (January – June 2022)
video porno


BEE Journal
วารสารวิชาการ พลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคาร
Journal of Building Energy & Environment
ISSN : 2630-0796

 


ขอบเขต Scope
การประหยัดพลังงานในอาคาร Energy Saving in Building
สถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน Sustainable Architecture
เมืองนิเวศน์ Eco-City
การออกแบบสีเขียว Green Design
วัสดุอาคาร Building Material
แสงสว่างในอาคารและเมือง Lighting in Architecture and Urban
เสียงในอาคาร Acoustic in Building
การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล Universal Design

Paper Template :

  1. English Form : Template-BEE-English v3
  2. แบบฟอร์มบทความ : Template-BEE-Thai v3
  3. แบบฟอร์มชี้แจงแก้ไขบทความ : Template-Revision-BEE

ส่งบทความฉบับเต็ม : Submit a full paper to BEE Journal
journal.bee.thailand@gmail.com