Home

Call for Paper : Journal of Building Energy & Environment : ISSN : 2630-0796
BEE Journal Vol.7 No.2 (July – December 2024)
วารสารวิชาการ พลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคาร
เปิดรับบทความ : เพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2567)

video porno


Journal of Building Energy & Environment: BEE (ISSN: 2630-0796) is the academic journal related to research and integrated energy and environmental design in architecture, engineering, and other related fields, nationally and internationally. The BEE journal editorial and reviewing team are from various institutions. It is a E-journal that used online system for publication and call for paper. The journal is opened for authors in Khon Kaen University and outside. The journal is continually published for 5 years.

The BEE journal has a high standard of reviewing process. The submitted manuscripts are evaluated by at least three independent reviewers who experts in the relevant fields. The paper has to be an original research article that never published in another journal before. The content of the paper requires to be match with the journal’s objectives and limitation. The referencing and citation styles of the BEE journal is APA 6th Edition.

The BEE journal welcomes research articles, academic articles, reviewed articles, and creative work articles under research ethic policy. The BEE journal is published in 2 issues per year online, January – June for the first issue and July – December for the second issue.

วารสารวิชาการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคาร (Journal of Building Energy & Environment : BEE) มีเลขมาตรฐานสากล ISSN : 2630-0796 เป็นวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงานออกแบบเชิงบูรณาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งในสาขาสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศไทย และนานาชาติ เพื่อเป็นพื้นที่ทางวิชาการและนำไปสู่การขยายขอบเขตความรู้ในวงกว้างที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในปัจจุบัน มีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ วารสาร BEE มีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน มีการกำหนดเวลารับและเผยแพร่บทความด้วยระบบการจัดการแบบออนไลน์ เปิดรับบทความจากผู้นิพนธ์จากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก วารสาร BEE เปิดรับบทความทางวิชาการมาแล้ว 5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 และมีการตีพิมพ์เผยแพร่บทความอย่างต่อเนื่อง

วารสาร BEE มีกระบวนการประเมินคุณภาพของบทความโดยต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviewers) ในสาขาและความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน ก่อนตีพิมพ์ บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อนทั้งในและนอกประเทศ เนื้อหาสาระของบทความและแนวการเขียนต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่วารสารกำหนดไว้ บทความที่ผู้นิพนธ์ส่งมาต้องมีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐานของวารสารและมีระบบรายการอ้างอิงตามมาตรฐานแบบ APA Style 6th Edition

วารสาร BEE เปิดรับประเภทของบทความทางวิชาการ ได้แก่
(1) บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่มีการนำเสนอหลักการและกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ มีที่มาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย ประยุกต์และเกิดประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการโดยไม่ขัดต่อจริยธรรมการวิจัย (Research Ethic)
(2) บทความวิชาการ (Academic Article) เป็นบทความที่เขียนตามหลักวิชาการ แสดงวรรณกรรม วิเคราะห์และบทสรุป เพื่อเป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์แก่ผู้อ่าน
(3) บทความปริทัศน์ (Reviewed Article) เป็นบทความที่มีการสรุป วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากวรรณกรรม และผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยอื่นๆ เพื่อนำเสนอหรือโต้แย้งในประเด็นที่น่าสนใจนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ
และ (4) บทความงานสร้างสรรค์ (Creative Work Article) เป็นบทความที่ได้มากจากผลงานสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม หรืองานที่เกี่ยวข้อง อันเกิดมาจากแนวคิด เทคนิค วัสดุ เนื้อหา โดยมีกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า หรือออกแบบ เพื่อนำมาถ่ายทอดผลงานสร้างสรรค์เป็นองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ
วารสาร BEE มีกำหนดการเผยแพร่วารสารแบบออนไลน์บนเว็บไซต์ 2 ฉบับต่อปี ได้แก่ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม


 

BEE : Journal of Building Energy & Environment
วารสารวิชาการ พลังงานและสิ่งแวดล้อมอาคาร
ISSN : 2630-0796


Scope ขอบเขต
Energy Saving in Building การประหยัดพลังงานในอาคาร
Sustainable Architecture สถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน
Eco-City เมืองนิเวศน์
Green Design การออกแบบสีเขียว
Building Material วัสดุอาคาร
Lighting in Architecture and Urban แสงสว่างในอาคารและเมือง
Acoustic in Building เสียงในอาคาร
Universal Design การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

Paper Template :

  1. English Form : Template-BEE-English v3
  2. แบบฟอร์มบทความ : Template-BEE-Thai v3
  3. แบบฟอร์มชี้แจงแก้ไขบทความ : Template-Revision-BEE

ส่งบทความฉบับเต็ม : Submit a full paper to BEE Journal
journal.bee.thailand@gmail.com